усгүйжүүлэх ашигт малтмалын боловсруулах үйлдвэрийг цэвэршүүлэх